Privacy

Privacy Policy van Praktijk van Westendorp

Praktijk van Westendorp hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik informatie geven over hoe ik daarmee omga. Mijn praktijk voldoet aan de eisen van de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Ik doe er alles aan om de privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk van Westendorp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In de zorgverzekeringswet is een identificatieplicht opgenomen en zijn zorgaanbieders verplicht het Burger Service Nummer (BSN) van hun cliënten vast te leggen. Dit houdt in dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Wilt u bij het eerste bezoek daarom een geldig identiteitsbewijs meenemen (ID, paspoort, vreemdelingendocument) van uw kind. Vervolgens worden de identiteit en BSN gecontroleerd.

De gegevens die u aan de praktijk doorgeeft, worden zorgvuldig opgeslagen.
De verwerking van de persoonsgegevens blijven beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden van het onderzoek of de behandeling binnen de praktijk.

Ik werk als orthopedagoog volgens de beroepscode van de NVO (Nederlandse Vereniging voor (Ortho)pedagogen en Onderwijskundigen) en ben gebonden aan geheimhouding van gegevens die over een cliënt beschikbaar komen.
Informatie opvragen bij school of andere instanties gebeurtd alleen met toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers en/of de jongere boven de 12 jaar.
Bij gescheiden ouders, die beiden ouderlijk gezag hebben, moeten beiden toestemming geven voor verwerken persoonsgegevens, opvragen of verstrekken van informatie aan derden.
Gegevens uit een onderzoek of behandeling worden uitsluitend met toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers en de jongere boven 12 jaar aan derden verstrekt.

Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke meldplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van kindermishandeling. Ik maak gebruik van de Verwijzersindex, maar zal in principe vooraf ouders/verzorgers hiervan op de hoogte brengen.
Wanneer ik vind dat ik mijn geheimhouding moet doorbreken zal ik u daarvan op de hoogte brengen.

In de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn de belangrijkste rechten van iedereen die met medische zorg (ook GGZ) te maken krijgt vastgelegd. Voorbeelden zijn het recht op informatie, het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling, het recht op inzage in het medisch dossier, en de geheimhoudingsplicht.
Bij kinderen tot 12 jaar krijgen ouders de volledige informatie zodat zij beslissingen kunnen nemen over onderzoek en behandeling.
Jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben zelf veel inspraak. Zowel de ouders als de jongere moeten in principe toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Een jongere mag echter ook zonder toestemming van ouders beslissen of hij of zij een behandeling of onderzoek wil laten plaatsvinden.
Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling, toestemming van ouders is dan niet nodig.
Er wordt, zonder uw toestemming, geen inhoudelijke informatie met een gemeentelijke instantie of sociaal dorpsteam gedeeld
Om voor vergoeding van onderzoek en behandeling in aanmerking te komen, moeten wel administratieve gegevens worden uitgewisseld met uw gemeente, zoals naam, adres, geboortedatum en het BSN van uw kind en de datum van aanvang en afsluiting van zorg. De gegevens worden gedeeld via beveiligde systemen en verbindingen.
Wanneer u niet wil dat deze gegevens met de gemeente gedeeld worden, zal u het onderzoek of de behandeling zelf moeten financieren.

Er zijn passende technische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

Bewaartermijn dossiers
De praktijk bewaart het dossier van een zorgtraject conform de landelijke richtlijnen onder de Jeugdwet maximaal 20 jaar. Op verzoek van een cliënt kan een dossier al eerder worden vernietigd.

Rechten omtrent je gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens welke in de praktijk zijn. Ook is er het recht de door uuw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uuzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Er zal dan om legitimatie gevraagd worden en om toestemming van eventueel ander betrokken partijen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens neem dan graag contact met mij op. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!